Registering i offentlige registre


Enhetsregisteret, som er et sentralt register over økonomiske virksomheter, har seks tilknyttede registre:

  • NAV Aa-registeret
  • Foretaksregisteret
  • Stiftelsesregisteret
  • Merverdiavgifts registeret
  • Statistisk sentralbyrås bedriftsregister
  • Skatteetatens register over etterskuddspliktige

Vi kan hjelpe deg å fylle ut det som trenges av skjema og oppgaver som du har behov for.